Triển khai công tác thi đua Khối các đơn vị sự nghiệp năm 2017

Vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị triển khai công tác thi đua năm 2017 Khối Thi đua các đơn vị sự nghiệp Bộ VHTTDL.

Tham dự hội nghị gồm có: Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng (Bộ VHTTDL) Trịnh Ngọc Chung; đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối (gồm: Ban quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội; Khu liên hợp Thể thao Quốc gia; Thư viện Quốc gia Việt Nam; Trung tâm Công nghệ Thông tin; Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật; Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam; Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Cộng hòa Pháp và Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam) cùng các đồng chí phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Khối.

thidua2017
Đại diện Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định Khối trưởng và Khối phó của Khối Thi đua các đơn vị sự nghiệp. Theo đó, Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam được bầu làm Khối trưởng; Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào làm Khối phó.

Hội nghị cũng đã thông qua Dự thảo Quy chế thi đua và kế hoạch hoạt động của Khối trong năm 2017. Đồng thời, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối đã ký kết bảo giao ước Thi đua năm 2017 với 07 nội dung như sau:

1. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cơ quan đoàn kết, không ngừng nâng cao, cải tiến chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng, Công đoàn và Đoàn TNCSHCM. Thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Xây dựng Đảng bộ (Chi bộ) và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch vũng mạnh; Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống.

3. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

4. Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và các chế độ tài chính khác theo đúng quy định, hướng dẫn của Nhà nước; Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin và các tiến bộ khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc.

5. Thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”; năm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020. Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017”, Bộ VHTTDL phát động phong trào thi đua năm 2017 với chủ đề “Kỷ cương, sáng tạo, trách nhiệm và văn minh”…

 6. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

7. Hiện thực hóa công việc chuyên môn của các đơn vị trong Khối, tham gia giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Khối với nhau./.

( Nguồn: http://www.bvhttdl.gov.vn )

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUÂT
Địa chỉ : 1A Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04 39.745.763
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác VHNT. Yêu cầu trích nguồn khi đăng tải nội dung từ trang web này