BÀI VIẾT MỚI

Chức năng nhiệm vụ

            Căn cứ Quyết định số 2656/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật.

Điều 1. Vị trí và chức năng :

Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc     Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng tổ chức hỗ trợ các hoạt động sáng tác của văn nghệ sĩ nhằm khuyến khích các tài năng sáng tạo, góp phần hình thành các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị về nội dung, tư tưởng và nghệ thuật.

Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật (sau đây viết tắt là Trung tâm) có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn :

1. Trình Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chiến lược phát triển; kế hoạch hoạt động dài hạn, trung hạn, hàng năm của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức hoạt động hỗ trợ sáng tác hàng năm của văn nghệ sĩ thuộc Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, các Hội Văn học nghệ thuật chuyên nghành Trung ương, các Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, văn nghệ sĩ của các Đoàn nghệ thuật chuyên ngành, các nhà hát, các đơn vị điện ảnh thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và văn nghệ sĩ trong khối lực lượng vũ trang đến nghiên cứu, sáng tác tại các Nhà sáng tác trực thuộc Trung tâm.

3. Phân bổ kế hoạch hỗ trợ sáng tác, thông báo chương trình phối hợp với các Hội Văn học nghệ thuật, văn nghệ sĩ của các Đoàn nghệ thuật chuyên ngành, các nhà hát, các đơn vị điện ảnh thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và văn nghệ sĩ trong khối lực lượng vũ trang về địa điểm tổ chức trại sáng tác, thời gian, số lượng tác giả, đề cương, đề tài.

4. Chỉ đạo, kiểm tra việc quản lý hoạt động sáng tác và thực hiện kế hoạch được giao tại các Nhà sáng tác.

5. Tổ chức theo dõi, tổng hợp kết quả và thông tin những tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật có giá trị của văn nghệ sĩ đã sáng tác tại các Nhà sáng tác theo quy định của pháp luật;

           Định kỳ hai năm một lần tổ chức và phổ biến những tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật có giá trị đã sáng tác tại Nhà sáng tác.

6. Đề xuất và thực hiện việc hỗ trợ cho các tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật có giá trị; tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật về đề tài dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo cần được phổ biến theo sự chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

7. Tổ chức Hội thảo, giao lưu với các Hội văn học nghệ thuật về các hoạt động hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật.

8. Thực hiện các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế với tổ chức, cá nhân theo kế hoạch của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và quy định của pháp luật.

9. Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các Nhà sáng tác khai thác cơ sở vật chất phục vụ các loại hình dịch vụ văn hoá, thể thao và du lịch và các dịch vụ có thu khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật.

10. Xác định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý tổ chức bộ máy nhân sự; thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

11. Quản lý, sử dụng tài sản được giao, ngân sách được phân bổ và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức :

          1. Lãnh đạo Trung tâm :

      Giám đốc và các Phó Giám đốc.

         2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ :

                a) Phòng Hành chính Tổng hợp;

                b) Phòng Hỗ trợ hoạt động sáng tác. 

         3. Các tổ chức trực thuộc :

                 a) Nhà sáng tác Đại Lải.

                 b) Nhà sáng tác Tam Đảo.

                 c) Nhà sáng tác Nha Trang.

                 d) Nhà sáng tác Đà Nẵng.

                 đ) Nhà sáng tác Vũng Tàu.

                 e) Nhà sáng tác Đà Lạt.

             Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể các phòng, tổ chức trực thuộc; sắp xếp, bố trí viên chức, người lao động theo cơ cấu chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ cho các phòng, tổ chức trực thuộc; xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm; trình Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Nhà sáng tác.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

         Quyết  định  này  có  hiệu  lực  thi  hành  kể  từ  ngày  ký ban hành và thay  thế  Quyết  định  số 489/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

         Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                                                           BỘ TRƯỞNG

                                                                                                               (đã ký)

                                                                                                        Nguyễn Ngọc Thiện

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUÂT
Địa chỉ : 1A Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04 39.745.763
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác VHNT. Yêu cầu trích nguồn khi đăng tải nội dung từ trang web này