Hội nghị “Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019” của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật

Ngày 19/12/2018, tại hội trường Nhà sáng tác Tam Đảo đã diễn ra Hội nghị “Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019” của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật.

Tham dự Hội nghị có ông Huỳnh Văn Ngàn – Giám đốc; ông Trần Mạnh Cường – Phó Giám đốc Trung tâm; các trưởng, phó phòng chức năng nghiệp vụ của Trung tâm và lãnh đạo các Nhà sáng tác trực thuộc.

tongket2018

Trong năm 2018 được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tập thể công chức, viên chức và người lao động Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật đã nỗ lực cố gắng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch công tác.

1. Công tác tổ chức mở Trại sáng tác:

Trung tâm đã xây dựng mối quan hệ hợp tác với Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và các Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật các Tỉnh, thành phố. Thực hiện đổi mới quy cách tổ chức Trại sáng tác, chú trọng về chất lượng Trại sáng tác, bố trí các Trại văn học nghệ thuật theo chuyên đề, có giá trị nghệ thuật và tính ứng dụng trong cuộc sống. Chính vì vậy, kế hoạch tổ chức Trại sáng tác năm 2018 đã hoàn thành tất cả về số lượng Trại và chất lượng tác phẩm cụ thể như sau:

- Kết quả tổ chức mở Trại sáng tác: 64 Trại.

- Tổng số tác giả dự trại:  1.081 tác giả trong đó có 20 tác giả sáng tác chuyên sâu.

- Tổng số ngày dự Trại: 1.259 ngày.

- Tổng số tác phẩm: 3.143 tác phẩm với nhiều thể loại văn học nghệ thuật.  

2. Công tác triển khai hoạt động có thu sự nghiệp:

Trong năm 2018, các Nhà Sáng tác đã có nhiều cố gắng lớn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thu sự nghiệp, tuy nhiên vẫn chưa chủ động tận dụng hết lợi thế về công năng và địa điểm của các Nhà Sáng tác trong hoạt động thu sự nghiệp. Kết quả doanh thu dịch vụ tại 6 Nhà Sáng tác trong năm 2018 đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

3. Công tác quản lý tài chính:

Về công tác quản lý tài chính, Trung tâm không để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí tài sản, không có hiện tượng tham ô, tham nhũng. Văn phòng Trung tâm với các phòng chức năng, các Nhà sáng tác hoạt động trên tinh thần tiết kiệm, phòng chống lãng phí của công, giữ vững kỷ luật tài chính.  Thực hiện nghiêm túc quy định của Nhà nước về công tác thu, chi tài chính. Ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ phù hợp với tình hình hiện nay.  Đáp ứng cân đối kinh phí cho các hoạt động của cơ quan, thực hiện tốt công tác lập dự toán, quyết toán. Đảm bảo thu nhập tăng thêm theo quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo thu nhập tăng thêm, khen thưởng, phúc lợi, chế độ Lễ, Tết. Thực hiện công khai quyết toán tài chính năm 2017.

4. Công tác xây dựng cơ bản và quản lý cơ sở vật chất

Công tác xây dựng cơ bản và quản lý vật chất cũng được chú trọng. Trong năm 2018, Trung tâm đã đầu tư tiến hành sửa chữa, nâng cấp các Nhà sáng tác Đại Lải, Vũng Tàu và Đà Lạt nhằm nâng cao khả năng phục vụ văn nghệ sỹ và khách du lịch.

5. Công tác Tổ chức - Hành chính

Công tác quản lý hành chính cũng được Trung tâm thực hiện nghiêm túc theo quy định và hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tiếp tục thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, sắp xếp vị trí việc làm, tinh giản biên chế trong viên chức và người lao động trong đơn vị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Bộ Chính trị tại Hội nghị lần thứ sáu, BCH TW Khóa XII. Đến tháng 09/2018, Trung tâm đã hoàn thành công tác kiện toàn nhân sự lãnh đạo quản lý của 2  Phòng chức năng Hành chính Tổng hợp mới (do sáp nhập phòng Hành chính Tổng hợp cũ với Phòng Kế hoạch Tài vụ) và Phòng Hỗ trợ hoạt động sáng tác (mới thành lập); 2 Nhà Sáng tác Đại Lải và Tam Đảo. Trung tâm luôn đảm bảo thực hiện tốt nội quy của cơ quan, quy chế dân chủ cơ sở, chú trọng thực hiện chế độ chính sách, bảo hiểm, đào tạo cho công chức, viên chức, người lao động.

Thực hiện các phong trào thi đua năm 2018 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tiến tới kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Trung tâm đã phát động và triển khai thực hiện các đợt thi đua của Bộ tới công chức, viên chức và người lao động Trung tâm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, sử dụng có hiệu quả giờ giấc làm việc, khắc phục, xử lý tình trạng chậm trễ trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Công tác an ninh, trật tự tại cơ quan được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cơ sở vật chất, tài sản của Trung tâm và các Nhà Sáng tác được bảo vệ tốt, không có hiện tượng thất thoát tài sản, ý thức của cán bộ, viên chức và văn nghệ sỹ đến sáng tác trong công tác phòng gian, phòng chống cháy nổ được đề cao. Trung tâm và các Nhà Sáng tác đã duy trì tốt mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để giữ gìn trật tự và bảo đảm tốt công tác an ninh chính trị nội bộ, gìn giữ mối quan hệ với địa phương.

6. Công tác Đảng, Đoàn thể:

Năm 2018, Chi bộ, Công đoàn Văn phòng Trung tâm đã đề nghị Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sáp nhập các Chi bộ, Công đoàn Nhà Sáng tác trở thành  Đảng bộ, Công đoàn Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật. Đến nay, Trung tâm đã hoàn thành kiện toàn hai tổ chức này. Công tác phát triển đảng viên mới được Chi bộ Trung tâm hết sức quan tâm, coi trọng cả về số lượng và chất lượng. Năm 2018, Chi bộ đã cử 04 quần chúng tham dự lớp học nhận thức về Đảng do Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức và tổ chức kết nạp 04 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Công đoàn chăm lo bảo vệ quyền lợi của đoàn viên công đoàn, phối hợp với chính quyền tổ chức tốt Hội nghị công chức, viên chức và người lao động. Cố gắng trong các hoạt động có thu để gây quỹ công đoàn, tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn.

Về phương hướng công tác nhiệm vụ năm 2019, Trung tâm sẽ tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ chính sau:

1. Tổ chức các Trại sáng tác:

Trung tâm tiếp tục việc đổi mới, phát triển các Trại sáng tác, nâng cao chất lượng theo các mô hình sau:

- Tổ chức Công bố tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc được ra đời tại các Nhà Sáng tác định kỳ lần thứ II.

- Tổ chức Trại sáng tác Quốc tế trong Khối Asean.

- Tổ chức thành công 62 Trại sáng tác theo mô hình thường xuyên.

2. Về công tác quản lý, điều hành và nghiệm thu tác phẩm

Nhằm tăng cường công tác quản lý, điều hành và nghiệm thu tác phẩm Giám đốc các Nhà sáng tác sẽ phối kết hợp với chuyên gia đầu ngành trên tất cả các lĩnh vực sáng tác văn học nghệ thuật để thẩm định, đánh giá, trao đổi, góp ý cho các tác giả đến dự Trại. Phối hợp các Hội văn học nghệ thuật để quản lý và nâng cao chất lượng sáng tác của văn nghệ sỹ Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương quản lý việc lưu trú của văn nghệ sỹ dự Trại sáng tác, đồng thời cùng các Hội văn học nghệ thuật làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho văn nghệ sỹ sáng tác theo đúng định hướng văn hóa văn nghệ của Đảng.

3. Tổ chức triển khai các hoạt động thu sự nghiệp
Tập trung chỉ đạo việc triển khai và tăng cường quản lý hoạt động thu sự nghiệp, mở rộng các loại hình dịch vụ có thu tại các Nhà sáng tác. Tận dụng những điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất tại các Nhà sáng tác để tăng các nguồn thu nhằm bổ sung kinh phí, nâng cao mức thu nhập cho cán bộ, viên chức và người lao động.
4. Công tác quản lý tài chính
Trong năm 2019, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách Nhà nước tại Trung tâm và các Nhà Sáng tác. Quản lý chặt chẽ việc chi tiêu tại Văn phòng Trung tâm và các Nhà sáng tác theo Quy chế Chi tiêu nội bộ
5. Công tác Hành chính - Tổ chức
Kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính, cán bộ lãnh đạo, quản lý Nhà Sáng tác Đà Nẵng, Nhà Sáng tác Đà Lạt, Nhà Sáng tác Vũng Tàu.
Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, từng bước đào tạo nguồn cán bộ kế cận trong diện quy hoạch cán bộ của  Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật 2016-2021; 2021-2026.
Yêu cầu lãnh đạo các Nhà Sáng tác thực hiện nghiêm túc về chế độ thông tin báo cáo định kỳ theo tháng, quý, 6 tháng nội dung công tác của đơn vị đã thực hiện. Đảm bảo thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn Trung tâm.

6. Công tác Đảng, đoàn thể

Về công tác Đảng của năm 2019, Trung tâm sẽ thực hiện việc thành lập Đảng bộ tại Trung tâm và Chi bộ tại các Nhà sáng tác. Phát động các phong trào thi đua trong Đảng viên và quần chúng; bồi dưỡng, phát huy các cá nhân tiêu biểu nhằm tìm ra các nhân tố mới để kết nạp vào hàng ngũ Đảng viên. Từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công đoàn cùng chính quyền phát động phong trào thi đua từng đơn vị, động viên, giáo dục cho đoàn viên có tinh thần phấn đấu, rèn luyện về mọi mặt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
7. Công tác Thi đua - Khen thưởng
Năm 2019, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật và các Nhà Sáng tác trực thuộc phát động phong trào thi đua tới từng đơn vị, từng cá nhân, gắn công tác Thi đua Khen thưởng với hoạt động của Trung tâm và các Nhà Sáng tác. Những tập thể cá nhân xuất sắc sẽ có dịp để được vinh danh và báo cáo thành tích trong Hội nghị Tổng kết của năm tiếp theo.
 
tongket2018 1
Ông Huỳnh Văn Ngàn phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, ông Huỳnh Văn Ngàn cho rằng năm 2018 là thời kỳ có nhiều khó khăn, có sự thay đổi chuyển biến về hoạt động, cơ cấu, tổ chức của tất cả các Bộ, Ban, ngành trong đó có Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tuy nhiên, trước tình hình đó, Trung tâm vẫn bám sát định hướng, kế hoạch công tác đề ra. Toàn thể cán bộ viên chức và người lao động đã nỗ lực phấn đấu, thi đua lao động, hoàn thành kế hoạch công tác với một số thành công đáng ghi nhận. Chắc chắn rằng với quyết tâm lớn và sự quan tâm hỗ trợ từ lãnh đạo Bộ, sự phối kết hợp rất chặt chẽ, có hiệu quả của các Hội văn học nghệ thuật Trung ương, các Hội văn học nghệ thuật địa phương, các đơn vị thuộc Khối lực lượng vũ trang và văn nghệ sĩ cả nước Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật sẽ hoàn tất các nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2019, xứng đáng là “cầu nối” vững chắc giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Hội văn học nghệ thuật trong cả nước.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUÂT
Địa chỉ : 1A Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04 39.745.763
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác VHNT. Yêu cầu trích nguồn khi đăng tải nội dung từ trang web này