Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

Số : 172 /TB - TTHTSTVHNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

              Hà Nội, ngày  05 tháng 6 năm 2017

 

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM  2017

          I. Điều kiện đăng ký tuyển dụng:

          1. Điều kiện chung:

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Tuổi đời từ đủ 18 trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu cụ thể của vị trí việc làm;

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng...

          2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của từng vị trí tuyển dụng:

          2.1 Yêu cầu chung :

- Có chứng chỉ ngoại ngữ một trong 05 thứ tiếng : Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc với trình độ tương đương bậc 2/6 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ A2 hoặc trình độ B trở lên)

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Không bị dị tật về hình thể, không nói ngọng, nói lắp.

           2.2 Yêu cầu riêng với từng vị trí cần tuyển dụng:

    Ưu tiên có kinh nghiệm công tác trong ngành phù hợp với  vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng.

a) 04 chỉ tiêu cho vị trí Kế toán viên làm việc tại các Nhà sáng tác: Đại Lải, Đà Nẵng, Tam Đảo, Vũng Tàu

     - Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán;

    - Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ công tác chuyên môn có xác nhận của cơ quan, đơn vị đang công tác.

 b) 01 chỉ tiêu cho vị trí Chuyên viên làm công tác hành chính tại Văn phòng Trung tâm:

     - Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành: Phát hành xuất bản phẩm.

 c) 01 chỉ tiêu cho vị trí Chuyên viên làm công tác kế hoạch tại Văn phòng Trung tâm:

     - Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành: Quản trị kinh doanh.

           d) 01 chỉ tiêu cho vị trí Chuyên viên làm công tác hành chính tại Nhà sáng tác Đại Lải:         

               - Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành: Hành chính, Kế toán.

          e) 01 chỉ tiêu cho vị trí Chuyên viên làm công tác hành chính tại Nhà sáng tác Tam Đảo: 

               - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Quản lý văn hóa.

          f) 01 chỉ tiêu cho vị trí Chuyên viên làm công tác quản trị tại Nhà sáng tác Tam Đảo:

             - Tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành: Công nghệ thông tin.

         g) 01 chỉ tiêu cho vị trí Chuyên viên làm công tác hành chính tại Nhà sáng tác Đà Lạt:         

             - Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành: quản trị kinh doanh.

        h) 01 chỉ tiêu cho vị trí Chuyên viên làm công tác quản trị tại Nhà sáng tác Đà Lạt:

            - Tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành: Công nghệ thông tin.

        i) 01 chỉ tiêu cho vị trí Chuyên viên làm công tác hành chính tại Nhà sáng tác Đà Nẵng:        

           - Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành: xã hội học.

        k) 01 chỉ tiêu cho vị trí Chuyên viên làm công tác quản trị tại Nhà sáng tác Đà Nẵng:

           - Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành: quản trị kinh doanh.

        l) 01 chỉ tiêu cho vị trí Chuyên viên làm công tác quản trị tại Nhà sáng tác Nha Trang:

          - Tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành: Tâm lý học.

       II. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức:

         1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

         2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6cm) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

           3. Bản sao Giấy khai sinh;

          4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

        Lưu ý : Riêng đối với yêu cầu về các chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán viên, chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, thí sinh có thể hoàn thiện sau khi trúng tuyển (trong thời gian tập sự). Nếu hết thời gian tập sự các thí sinh không hoàn thiện các tiêu chuẩn chứng chỉ thì sẽ không được bổ nhiệm vào ngạch và hủy kết quả thi tuyển viên chức.

         5. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ký kết luật sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

7. Hai phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên lạc của người dự tuyển (người nhận);

8. 02 ảnh màu 4 x 6 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

Mỗi người chỉ được đăng ký một nguyện vọng vào một vị trí  tuyển dụng tại Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật trong kỳ tuyển dụng, người vi phạm sẽ không được tham gia thi tuyển. Chỉ tiếp nhận hồ sơ của thí sinh đã được cấp văn bằng tốt nghiệp.

Người nộp hồ sơ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình. Hồ sơ nộp dự tuyển không trả lại.

Hồ sơ của thí sinh dự tuyển bỏ vào túi hồ sơ, ngoài bì ghi rõ:

- Họ tên thí sinh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại;

- Vị trí việc làm và tên đơn vị xin dự thi;

- Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

III. Nội dung và hình thức thi:

Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện các bài thi sau: Thi kiến thức chung; Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; Thi ngoại ngữ; Thi tin học.

1. Thi Kiến thức chung (áp dụng cho tất cả các vị trí dự tuyển): Thi viết, thời gian 120 phút về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng. Nội dung gồm :

- Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

          - Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

          - Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

          - Quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về văn học nghệ thuật

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

        - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật.

          - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà sáng tác.

- Quy chế Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

2. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành:

2.1. Đối với vị trí Kế toán viên:

a) Thi viết: thời gian 180 phút về chuyên môn, hiểu biết về chức trách, nhiệm vụ và quy chế chuyên môn, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

- Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

- Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 về quy chế tự chủ  của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch Kế toán viên.

b) Thi thực hành: Kiểm tra nghiệp vụ kế toán thông qua bài viết trong thời gian 90 phút.

2.2 Đối với vị trí Chuyên viên:

a) Thi viết: thời gian 180 phút về chuyên môn, hiểu biết về chức trách, nhiệm vụ và quy chế chuyên môn, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

- Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

- Thông tư 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạnh công chức chuyên ngành hành chính.

b) Thi thực hành: Kiểm tra, sát hạch về năng lực, kỹ năng soạn thảo văn bản tương ứng với nhiệm vụ, công việc của vị trí dự tuyển thông qua bài viết trong thời gian 90 phút.

3. Thi ngoại ngữ: Thi viết thời gian 60 phút, một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung.

          4. Thi tin học: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.

Lưu ý: Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin, bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ hoặc thi tin học văn phòng.

         5. Điều kiện miễn thi một số môn:

         Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học trong các trường hợp sau:

        5.1. Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

         a) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

        b) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

      5.2. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

IV. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ, địa điểm thi:

1. Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển: Từ ngày 09/6/2017 đến hết ngày 30/6/2017.

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật, địa chỉ : Số 1A Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Số điện thoại : 03.9745763.

3. Địa điểm tổ chức thi tuyển: Dự kiến tại Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật.

                                                                                                        GIÁM ĐỐC

 

                                                                                                     Huỳnh Văn Ngàn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUÂT
Địa chỉ : 1A Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04 39.745.763
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác VHNT. Yêu cầu trích nguồn khi đăng tải nội dung từ trang web này